• ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

  Вас вітає Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної осівти педагогічних кадрів, кафедра наукових основ управління.

  Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної осівти – це державний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, що забезпечує фахове удосконалення педагогічних і керівних працівників освіти, їх перепідготовку для набуття нової кваліфікації за певною спеціальністю, організацію науково-дослідної та методичної роботи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.
  Інститут об’єднує в своєму складі 7 кафедр (наукових основ управлінської діяльності, педагогіки і психології, виховної роботи, дошкільного виховання і початкового навчання, українознавства, соціальних дисциплін, природничо-математичних дисциплін); 5 навчально-методичних лабораторій (управління, виховної роботи, дошкільного виховання і початкового навчання, гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін), до складу яких входить 21 навчально-методичний кабінет; бібліотеку з читальним залом; центр копіювальної та комп’ютерної техніки; “Музей історії освіти Херсонщини”; обласну постійно діючу виставку “Інноваційна освіта та ділове управління дошкільними і загальноосвітніми закладами”.
  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 4 березня 2004 року “Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації” з 1 вересня 2004 року в інституті змінюється структура.
  Метою діяльності інституту є наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти регіону, здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень у галузі освіти, їх впровадження у практику освітньої системи.
  Зміст діяльності інституту спрямований на реалізацію основних завдань, серед яких найважливіші:

  впровадження освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти; забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних і педагогічних кадрів з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;
  методичне забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах освіти Херсонської області;
  координація діяльності та надання науково-методичних консультацій районним (міським) методичним службам області;
  аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій освітян Херсонської області, України та зарубіжних країн з метою активізації творчої спрямованості педагогів;
  діагностика стану навчально-виховного процесу в закладах освіти, контроль за еквівалентністю загальної середньої освіти в області державним стандартам;
  виконання науково-дослідницьких робіт з проблеми змісту, структури, форм, методів та організації безперервного навчання працівників освіти, включаючи всі її рівні.

  Діяльність інституту здійснюється з урахуванням сформованої мотиваційної потреби вчителів різних фахів, яка адекватна їхнім професійним запитам і відповідає вимогам часу та суспільства. Така діяльність здійснюється на основі принципів демократизації, гуманізації та гуманітаризації, системності, безперервності, наступності, інтеграції, гнучкості, маневреності, варіативності, індивідуалізації.
  Одним із найважливіших напрямків діяльності інституту є удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розвиток творчого потенціалу освітян, підвищення рівня їх фахової компетенції та загальної культури.
  В області склалася відповідна система післядипломної освіти, яка функціонує в постійному режимі оновлення та розвитку. Щороку в інституті на очних, очно-заочних, проблемних курсах, через систему семінарської підготовки, шляхом індивідуальних форм навчання підвищують свою кваліфікацію та фахову компетентність майже 4 тисячі освітян.
  Відповідно до існуючої нормативно-законодавчої бази змінено спрямованість курсів. В основному вони розраховані на певні кваліфікаційні категорії та дають підстави для їх підвищення. Інститут дотримується тієї позиції, що курси не можуть бути короткотерміновими. Тому віддається належна увага насамперед курсам загальної підготовки (144 год.). Щорічно підвищення кваліфікації вчителів виконується більш ніж на 100%.
  Активно ведеться пошук нових технологій навчання, які існують поряд з традиційними і доповнюють їх на інноваційній основі. Навчальний процес переорієнтовано на використання активних форм та нових педагогічних технологій, які сприяють розвиткові рефлексії та креативності вчителя, залученню педагогів області до самостійних наукових досліджень, практичній допомозі в розробці інноваційних проектів та їх реалізації.
  Робота зі слухачами будується на діагностичній основі з урахуванням тестування, вона дає змогу орієнтуватися в проблемах розвитку педагогічної думки слухача, його фахового рівня. Система діагностування та аналіз стану проблеми готовності до інноваційної діяльності дозволили скорегувати програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до логіки, яка відповідає сучасній стратегії розвитку освіти в Україні та принципам освітньої політики.
  Вироблено єдині вимоги до написання випускних робіт і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які враховують диференційований і творчий підхід. Розроблено програми, навчально-тематичні плани для керівників шкіл і вчителів хімії з дистанційної освіти.
  Суттєво посилюється ефективність підвищення кваліфікації вчителів, зміст якої змінився відповідно до пріоритетів науково-методичної проблеми області “Освітній моніторинг та технології особистісної рефлексії учнів і вчителів”.
  Заняття зі слухачами курсів підвищення кваліфікації проводяться в сучасно обладнаних навчальних аудиторіях, актовому і лекційному залах, бібліотеці, а також у “Музеї історії освіти Херсонщини”, на базі кращих навчальних закладів м. Херсона та області. Така робота дає можливість максимально залучити до процесу підвищення кваліфікації кращих педагогів-майстрів, збагатити інтелектуальну, емоційну, когнітивну, комунікативну сфери діяльності освітян. Працівники інституту вдячні таким загальноосвітнім навчальним закладам, як №№ 1, 20, 24, 28, 30, 46, 50, 52, 56 м. Херсона, гімназії та загальноосвітній школі № 2 м. Цюрупинська, на базі яких постійно проводиться педагогічна практика вчителів області.
  Діюча система післядипломної освіти забезпечує безперервне підвищення кваліфікації фахівців, яка спрямована не тільки на послідовне удосконалення їх професійних якостей, збагачення і оновлення певної суми знань і умінь, а й на розвиток особистісних можливостей, забезпечення соціального захисту та повнішої самореалізації педагога у процесі професійної діяльності. Створення умов, за яких кожний педагогічний працівник мав би можливість реалізувати гарантоване державою право на якісне підвищення своєї кваліфікації один раз у 5 років – одне із головних завдань, яке сьогодні стоїть перед колективом інституту.
  Завдяки фінансовій підтримці з боку Херсонської обласної ради народних депутатів та облдержадміністрації, обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності, обкому профспілки працівників науки і освіти інститут має багатопрофільний санаторій-профілакторій на 130 місць, де за 45 гривен власної оплати вчитель під час проходження курсової перепідготовки має можливість отримати санаторно-курортне лікування з 3-разовим харчуванням. У профілакторії функціонують лікувально-оздоровчі кабінети, де надається більше 20 видів послуг. Педагогічні працівники проживають в кімнатах на 2-3 місця. Цікаво організовано і дозвілля слухачів курсів. Вони зустрічаються з літераторами Херсонщини, артистами обласної філармонії, проводять дискотеки.
  Цілісний освітній простір діяльності інституту створюється на основі комплексного поєднання системи заходів міжкурсового періоду та курсів підвищення кваліфікації.
  Науково-методична робота, що проводиться в інституті, як основний компонент системи підвищення кваліфікації, передбачає вирішення таких завдань:

  інформаційне повідомлення про результати наукових досліджень і перспективного педагогічного досвіду в галузі педагогіки, психології, теорії викладання предмета;
  ознайомлення педагогічних працівників із практичним застосуванням інноваційних форм і методів навчально-виховної роботи;
  надання дійової допомоги педагогам загальноосвітніх навчальних закладів в удосконаленні їх професійної підготовки та опануванні перспективним педагогічним досвідом.
  Зміст її визначається як загальними цілями, визначеними нормативно-законодавчими документами, так і конкретними завданнями, що стоять перед інститутом.

  Значного поширення набули нетрадиційні форми організації методичної роботи: авторські школи, творчі студії, методичні фестивалі, “круглі столи”, аукціони педагогічних ідей, аналоги популярних радіо- і телепередач. Це дає змогу осучаснити та урізноманітнити співпрацю методистів і педагогічних працівників, викликає жвавий інтерес у педагогів, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
  Підвищується науково-методичний рівень працівників інституту. Тільки за останні 3 роки захищено 5 кандидатських і 4 магістерські дисертації, 12 чоловік працює над кандидатськими дисертаціями. На кафедрах працює 1 член-кореспондент АПН України, 8 докторів наук, 28 кандидатів наук. Протягом трьох років за матеріалами наукових досліджень учених інституту опубліковано понад 200 статей у фахових журналах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, підготовлено до друку та видано більше 230 посібників і методичних рекомендацій для вчителів. За підсумками вихідного діагностування слухачів лекції, практичні та семінарські заняття, які проводять науковці інституту Б.Андрієвський, С.Водотика, І.Воронюк, Є.Голобородько, Я.Голобородько, В.Кузьменко, М.Пентилюк, Л.Пермінова, Л.Слободенюк, Г.Черепанова, В.Шарко, Г.Юзбашева та інші, проходять цікаво, емоційно, на високому професійному рівні. Вони забезпечують ґрунтовні знання з питань фахової підготовки, сприяють розвитку у слухачів аналітичних здібностей, залученню їх до творчої активності з використанням раніше набутих знань і досвіду практичної роботи.
  Інститут є ініціатором і організатором проведення міжнародних, всеукраїнських та обласних наукових конференцій і педагогічних читань. У 2003 році науково-педагогічні працівники інституту були співорганізаторами проведення двох всеукраїнських науково-практичних конференцій: “Формування педагогічної культури батьків: досвід, перспективи”, “Реалізація принципу практичної спрямованості у навчанні природничо-математичних дисциплін” та спільного з Міністерством освіти і науки України семінару-наради для завідувачів навчально-методичних кабінетів фізики інститутів післядипломної педагогічної освіти: “Андрагогічний підхід до післядипломної освіти учителів фізики та астрономії”.
  Основними формами заходів міжкурсового періоду є всеукраїнські та обласні семінари (навчальні, навчально-методичні, науково-практичні, проблемні), наради (інструктивно-методичні, науково-методичні), науково-практичні конференції, круглі столи, засідання творчих груп, тренінги, майстер-школи, школи перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вченого, школа молодого класного керівника, практичного психолога.
  Тільки за 2003 рік інститутом проведено 3 обласні науково-практичні конференції, 2 обласні педагогічні читання, 78 обласних семінарів. Вперше в інституті кафедра педагогіки і психології запровадила проведення “Тижня толерантності”.
  Здійснюється системний підхід до навчання завідувачів і методистів районних (міських) методичних кабінетів. Кожні два місяці проводяться семінари та інструктивно-методичні наради із завідувачами районними (міськими) методичними кабінетами з актуальних проблем підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів області у міжкурсовий період, професійного зростання працівників системи освіти, управління науково-методичною роботою у районі (місті). Значна увага приділяється організації роботи новопризначених працівників методичних служб у формі індивідуальних консультацій, надання адресної допомоги за запитами, що проходять на базі кращих методичних кабінетів: міських – Новокаховського і Каховського; районних – Каланчацького, Скадовського.
  Одним із напрямків діяльності інституту, його співпраці з управліннями та відділами освіти, методкабінетами, педагогічними працівниками та учнівською молоддю є організація і проведення масових заходів. Це учнівські олімпіади, турніри, ,Дні освіти Херсонщини”, науково-методичні конференції, конкурси “Вчитель року”, “Школа Херсонщини”, “Школа сприяння здоров`ю” та ін.
  Вагома роль у здійсненні науково-методичного супроводу діяльності закладів освіти області належить музейно-виставковому комплексу, в складі якого: унікальний “Музей історії освіти Херсонщини”, постійно діюча обласна виставка “Інноваційна освіта та ділове управління дошкільними і загальноосвітніми закладами”.
  Основними напрямками роботи “Музею історії освіти Херсонщини” є: науковий, фондовий, експозиційно-виставковий, освітньо-виховний. Фондова колекція музею налічує понад 4 тисячі експонатів. Тематика відображає розвиток освітнього процесу на Херсонщині починаючи з 1813 року до сучасності. У музеї оформлено тематичні виставки: “Навчальні посібники” і “Херсонщина дітям”, де розміщені матеріали з кожного району області.
  Бібліотека має фонд більше 40 тисяч книжок, передплачується більше 70 найменувань газет і журналів. Ці видання, різноманітні за тематикою і змістом, забезпечують зорієнтованість освітян у специфіці сучасних педагогічних ідей та інновацій. У читальному залі бібліотеки представлені наукові публікації, навчально-методичні посібники, авторські програми, методичні розробки схвалені вченою радою інституту. Бібліотека є могутнім засобом своєчасного інформування педагогів про нове в педагогіці, психології, дефектології, історії та інших науках.
  Для слухачів курсів, науково-педагогічних працівників інституту, районних (міських) методичних кабінетів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів і педагогів постійно проводяться творчі зустрічі з авторами програм, підручників, посібників, переможцями фахових конкурсів, презентації творчих надбань освітян Херсонщини та ін.
  Поширюються міжнародні зв’язки інституту, що сприяє приведенню системи освіти до європейських стандартів, надає їй особливого значення. Продовжується спільна робота з Британською Радою України, Гете-Інститутом та Французьким Центром документації і освіти для вчителів іноземних мов з впровадження нових програм і підручників, які відповідають стандартам викладання. Інститут активно співпрацює з багатьма державними і недержавними організаціями.
  Благодійною організацією “Вчителі за демократію та партнерство” на базі інституту провели обласний семінар “Сучасній школі – демократичну освіту”, де увага зверталась на застосування інтерактивних методів навчання в навчально-виховному процесі. Українське відділення “Джуніор Ечівмент Україна” організував і провів 4 семінари для вчителів регіону щодо впровадження навчальних курсів економічного профілю “Підприємництво у дії”, “Міжнародний ринок”.
  За 2003 рік підготовлено 51 тренер-педагог обласного рівня з Програми ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя” та більше 600 тренерів-педагогів з програми ЄС-США із запобігання ВІЛ/СНІД та інформування в Україні, які проводять роботу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів області.
  В інституті другий рік видається науково-методичний журнал “Таврійський вісник освіти”, який став надійним помічником для тисячі педагогічних працівників області. Розширюються зв`язки з видавництвами, що спеціалізуються на виданні газет і журналів для вчителів. На базі інституту відкрито представництва видавництв “Шкільний світ”, “Ранок”, “Основа”, “Ярослав”.
  На утвердження індивідуальних творчих здобутків освітян, пропагування та поширення впровадження перспективного педагогічного досвіду спрямована підготовка видань з питань інформаційно-аналітичного забезпечення освітньої системи, науково-методичної роботи, навчальних видань кафедр і навчально-методичних лабораторій інституту. Тільки за останній рік підготовлено 93 методичні рекомендації, 27 публікацій у фахових виданнях, збірниках наукових праць, що є свідченням високого рівня професійної майстерності викладацьких і методичних кадрів.
  Регулярними є засідання вченої ради інституту, на яких розглядаються питання: виконання плану науково-дослідної роботи та напрямки наукових досліджень інституту, звіт про роботу кафедр інституту, хід та результати наукових досліджень здобувачів наукового ступеня, про присвоєння вчених звань, про видавничі матеріали інституту та ін.
  Традицією в інституті стало проведення виїзних навчально-методичних рад. Дводенний візит в один із районів представників методичної служби області дає змогу на власні очі побачити реалізацію того чи іншого питання. Як правило, район звітує з визначеної проблеми через огляд роботи 5-6 шкіл, позашкільних закладів, дошкільних установ.
  Створено та постійно оновлюється банк інформації про загальноосвітні навчальні заклади, які здійснюють науково-дослідну роботу на міжнародному, всеукраїнському, регіональному та локальному рівнях.
  У 2003/2004 навчальному році в області проводиться експериментальна робота в 41 навчальному закладі (6 гімназіях, 32 загальноосвітніх школах, Центрі освіти молоді і дорослих, 2 дитячих навчальних закладах, 1 позашкільному закладі) за 18 напрямками. У експериментальній роботі задіяні управління Херсонського та відділ освіти Каховського міськвиконкомів, 6 районних відділів освіти. Спільно з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти АПН України проводиться Всеукраїнський експеримент “Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління загальною середньою освітою в регіоні” та “Гуманістичний підхід до управління чоловічою гімназією в сучасних ринкових умовах”.
  Постійно проводиться експертиза експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, а також апробація підручників і навчальних посібників згідно з наказом Міністерства освіти і науки України. Науково-педагогічні працівники інституту працюють над 8 науковими темами спільно з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти АПН України, де активно ведеться пошук нових технологій навчання дорослих.
  У 2003 році консалтинговий центр продовжив свою роботу, яка спрямована на забезпечення модернізації управлінської діяльності керівників освітніх закладів. У результаті школи Нововоронцовського району (Дудчанська, Любимівська, Новоолександрівська, Осокорівська) підписали договір про співробітництво з лабораторією “Сільська школа” інституту педагогіки АПН України за проблемою “Організаційно-педагогічні засади функціонування 12-річного загальноосвітнього закладу в сільській місцевості”. Розроблено програми експериментального дослідження для загальнонавчальних освітніх закладів м. Херсона, Генічеського, Цюрупинського, Чаплинського та інших районів області.
  Сьогодні інститут увійшов у третє тисячоліття з новими планами й намірами, новою концепцією розвитку. Ми сподіваємося, що в цій роботі нас активно підтримає весь педагогічний загал області, бо завдання у нас єдині: створити таку систему освіти в області, яка б відповідала сучасним світовим вимогам.
  САЙТ

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2