• МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – Лідер інноваційної освіти в регіоні

  Головною метою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти є науково-методичний супровід формування професійної компетентності керівних, методичних, педагогічних кадрів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, а також розвиток Інституту як реального суб’єкта вітчизняної науки, здатного утримувати гідне місце на ринку освітянських послуг.

  Зазначене визначає систему пріоритетів, що реалізуються інститутом:
  трансформація функцій інституту як координаційного, наукового, науково-методичного та інформаційного центру в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
  забезпечення випереджального характеру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
  апробація та впровадження нових ефективних вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій та методів навчання дорослих;
  проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень у формі тестування випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
  здійснення моніторингу якості освіти з метою визначення перспектив розвитку освітньої галузі, способів управління нею та потреб у відповідному підвищенні кваліфікації кадрів;
  публікація наукових досліджень із актуальних проблем післядипломної освіти;
  упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломну педагогічну освіту та практику роботи ЗНЗ і ДНЗ;
  розробка програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів в умовах модернізації освіти;
  координація діяльності та надання науково-методичної допомоги районним (міським) методичним службам;
  забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу професійного становлення й розвитку молодих спеціалістів у галузі освіти;
  модернізація дошкільної освіти;
  удосконалення змістового наповнення шкільних дисциплін;
  запровадження інтегрованого та інклюзивного навчання;
  науково-методичний супровід допрофільної та профільної освіти в умовах переходу на новий зміст навчання;
  науково-методичний супровід учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів.

  Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області

  Серед пріоритетних напрямів роботи МОІППО є підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів освіти. Його реалізація здебільшого забезпечується через відповідні курси як основну форму навчання, а також міжкурсову роботу та самоосвіту.

  Щорічно на базі Інституту підвищують кваліфікацію близько 4000 педагогічних працівників і керівних кадрів області.

  Підвищення кваліфікації працівників освіти здійснюється за денною, заочною (дистанційною) та очно-заочною формами, а також у формі стажування.

  Крім того, підвищення кваліфікації відбувається через участь у роботі проблемних постійно діючих семінарів, обласних творчих і дослідницьких груп, університетів знань, цільових тренінгів тощо.

  Планування та організація курсів здійснюється на підставі вивчення відповідних замовлень відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад).

  Моніторингові дослідження засвідчили чітку тенденцію до зростання кількості слухачів на курсах підвищення кваліфікації. У 2008, 2009 та 2010 роках кількість слухачів курсів становила близько 4000 осіб (повний ліцензований обсяг). Це дало можливість забезпечити роботу 164, 167 та 168 груп відповідно. Для порівняння: у 2006 році – 3587 осіб, у 2007 році – 3682, у 2008 році – 3720; у 2009 році – 3772. У 2010 році ця цифра становить 4036 осіб.

  У зв’язку з атестацією у 2011 році проходженню курсів підвищення кваліфікації підлягають 4137 освітян, у 2012 – 4312, у 2013 – 4419, у 2014 – 4560, у 2015 – 4698 відповідно. Усього кількість слухачів, яких планується охопити різними формами підвищення кваліфікації, у 2011 році складає 6059 освітян, у 2012 – 6095, у 2013 – 6220, у 2014 – 6278, у 2015 – 6328.

  Науково-дослідна діяльність

  Наукова діяльність Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти спрямована на перехід від заходів зі збереження науково-педагогічного потенціалу Інституту до його розвитку й ефективного використання для задоволення освітніх потреб регіону, навчальних закладів області.

  З цією метою пріоритет діяльності Інституту направлений на укріплення наукового потенціалу. Оновлено структуру Інституту, внесено зміни до персонального складу науково-педагогічних працівників. У МОІППО утворено чотири кафедри: психолого-педагогічної освіти, мовно-літературної освіти, суспільствознавчої освіти та природничо-математичної освіти. Навчальний процес забезпечує 32 науково-педагогічні працівники (з науковим ступенем доктора наук – 3, кандидата наук – 17).

  Науково-дослідна та експериментальна робота Інституту здійснюється за 21 напрямом і передбачає формування та розвиток професійно-фахової компетентності педагогічних працівників області під час курсів підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період.

  В Інституті налагоджено співпрацю з науковими центрами України, зокрема з Інститутами Національної академії педагогічних наук. Актуальною залишається проблема якісного науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи регіонального та всеукраїнського рівнів у навчальних закладах області.

  Одним із провідних завдань МОІППО є систематичне, своєчасне забезпечення освітян друкованою продукцією, яка містить інформацію науково-теоретичного, методичного характеру, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, упровадження інформаційних технологій в освітні заклади області. З 1996 року Інститут видає інформаційний-освітній журнал “Вересень”, який зареєстровано ВАК України як фахове видання з педагогічних наук, а з 2001 року – “Краєзнавчий альманах”.

  Інформаційно-комунікаційні технології

  Концептуальні зміни, що відбуваються в галузі загальної середньої освіти, потребують постійного вдосконалення фахової майстерності працюючих учителів. Виконання цього завдання постає перед національною системою післядипломної педагогічної освіти. Відповідно до потреб часу збільшується кількість видів і форм післядипломного навчання при МОІППО.

  Починаючи з 2010 року, Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти запроваджено проведення вебінарів – онлайн-семінарів, що організовані за допомогою веб-технологій у режимі прямої трансляції. З цього року компанія Intel та Благодійна організація «Інвестиційний фонд «Інтершкола» у рамках програми «Створення єдиного освітнього інформаційного простору в ЗНЗ області» надали Миколаївському регіональному майданчику безкоштовну платформу Adobe Connect Pro для проведення вебінарiв.

  Завдяки такій підтримці для педагогічних працівників Миколаївської області було проведено два вебінари в рамках програми Інтершколи «Системний підхід до формування багатофункціонального інформаційно-освітнього середовища в загальноосвітніх навчальних закладах та установах освіти Миколаївської області». Також працівники області взяли участь у всеукраїнських вебінарах за ініціативою корпорації Intel за програмою “1 учень – 1 комп’ютер”.

  Працівниками Інституту підготовлена низка спецкурсів («Формування навичок мислення високого рівня», «Ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні різних предметів», «Проектна методика», «Інформаційні та телекомунікаційні технології у викладанні суспільно-гуманітарних предметів», «Комп’ютер у початковій школі», «Використання сервісів Веб 2.0 у професійній діяльності педагогічних працівників»), що сприяють формуванню в учителів навичок підготовки уроків із використанням комп’ютерів, мультимедійного обладнання, сервісів Веб 2.0.

  Для педагогічних працівників області Миколаївським обласним інститутом розроблено різні форми підвищення кваліфікації:
  проблемно-тематичні курси із зазначеної тематики;
  курси для педагогічних працівників за програмою «Інтел®Навчання для майбутнього»;
  проблемно-тематичні курси з питання використання ІТ при вивченні окремих дисциплін (хімії, історії, математики, фізики, української мови і літератури, правознавства, трудового навчання, музики тощо);
  спецкурси за вибором із проблем використання ІКТ на навчальних заняттях із конкретних дисциплін, які внесено до навчальних планів фахових курсів підвищення кваліфікації;
  конференції, семінари, тренінги, методичні активи тощо, організовані як на базі МОІППО, так і на базі опорних закладів освіти;
  адресна методична допомога з питань упровадження ІТ у закладах освіти та апробації електронних засобів навчання, яка надається науково-педагогічним працівникам Інституту;
  індивідуальні стаціонарні та онлайнові консультації для освітян області, які здійснюють апробацію електронних засобів навчання.

  До всіх програм курсів підвищення кваліфікації включено спецкурси за вибором із проблем використання інформаційних технологій на навчальних заняттях із конкретних дисциплін, що дає вчителям змогу не лише постійно вдосконалювати вміння та навички роботи з комп’ютером, а й оволодіти технологією застосування прикладного програмного забезпечення в навчально-виховному процесі.

  Робота з педагогічними кадрами щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності, навчально-виховному та науково-методичному процесах проводиться й у міжкурсовий період. В області функціонує мережа обласних шкіл ППД та опорних закладів освіти, на базі яких відбувається навчання педагогічних працівників під час проведення різнопланових науково-методичних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів тощо). Це Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса, Миколаївські загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів № 19, № 57 Миколаївської міської ради, Баштанська районна гімназія Баштанської районної ради, Вознесенський комунальний заклад Вознесенської міської ради, Кандибинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Новоодеської районної ради, Снігу-рівська районна гімназія Снігурівської районної ради.

  Завдяки навчанню в Інституті чотирнадцять тисяч педагогічних працівників Миколаївщини опанували інформаційні технології.

  Отже, сьогодні можна вже стверджувати про чітку систему післядипломної педагогічної освіти, що склалася в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. А це, у свою чергу, визначає перенесення уваги на процес удосконалення післядипломної освіти з урахуванням її регіональної специфіки.

  Передумовами вдосконалення змісту післядипломної освіти вчителя є: затребуваність післядипломної освіти, обумовлена необхідністю синхронізації динаміки освіти зі швидкістю змін на ринку праці; вимоги модернізації освіти; урахування перспектив регіонального розвитку та індивідуальних потреб миколаївських учителів у післядипломній освіті й особистісно-професійному зростанні. Це припускає рішення цілого комплексу завдань: фундаменталізації змісту післядипломної освіти вчителя; індивідуалізації змісту післядипломної освіти вчителя (конструювання освітнього середовища, що спрямоване на прояв педагогічних ініціатив і творчості, формування в учителя індивідуальних сенсів освіти, створення власного освітнього продукту); узгодженості змісту післядипломної педагогічної освіти з основними напрямами модернізації загальної освіти і сучасними вимогами щодо професійної компетентності вчителя.

  САЙТ

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2