• ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  Інститут організований розпорядженням Представника Президента України у Черкаській області 8 червня 1999 року № 179. З 1954 року до 15 серпня 1994 року він функціонував під назвою Черкаський обласний інститут удосконалення вчителів. На підставі рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії Міністерства освіти України від 30 червня 1994 року № 12 інститут атестований по ІІІ рівню акредитації і змінено назву інституту на Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

  Інститут безпосередньо підпорядковується Головному управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. У частині нормативно-правового забезпечення – Міністерству освіти і науки України, з питань науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти – Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.

  Місцезнаходження інституту: 18003, м.Черкаси, вул.Бидгощська, 38/1, тел. 64-21-78, факс 64-24-39, електронна пошта oipopp@ukr.net.

  Головною метою діяльності інституту є наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти Черкаської області, підвищення кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників освіти, здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і практичних досліджень у галузі освіти, їх впровадження у практику освітньої системи.

  Головними завданнями інституту є:
  здійснення освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
  забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних та керівних кадрів з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;
  проведення наукових досліджень, розробка, впровадження і методичне забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;
  координація діяльності та надання науково-методичних консультацій районним (міським) методичним службам;
  аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій.
  Основні принципи організації роботи:
  науковість (знання найвищих досягнень психолого-педагогічних наук, фахових методик);
  компетентність і відповідність (вивчення теоретичних проблем, глибокий теоретичний аналіз стану вирішення кожного питання, чітке визначення завдань на основі теоретичних положень, акумуляція нових починань у практичну діяльність, вибір оптимальних форм і методів подання практичної допомоги педагогічним працівникам, створення здорової творчої атмосфери у кожному педагогічному колективі);
  діловитість і конкретність (оволодіння кращим досвідом, педагогічними знаннями та інтуїцією);
  оптимізація (наукова обгрунтованість і найкращий вибір поставленої мети);
  економізація (раціональне і економічне використання наявних засобів та пошук нових);
  перспективність і цілеспрямованість (прогнозування у всіх сферах діяльності, випереджаючий зміст підвищення кваліфікації сучасним потребам суспільної практики);
  системність (організаційний зв’язок підвищення професійної кваліфікації із загальнокультурним розвитком, підвищення політичної, правової, економічної, екологічної культури тощо);
  плановість (досконале, науково обрунтоване перспективне та поточне планування);
  гуманізація (забезпечення спрямованості роботи на особистість слухача, який є головним об’єктом і суб’єктом підвищення кваліфікації, з опорою на всебічний його розвиток);
  демократизація (всебічний розвиток творчих сил і здібностей слухачів, їх душевний комфорт; колективна розробка глобальних проблем науково-методичної роботи);
  диференція (орієнтація на індивідуальний творчий характер педагогічної діяльності, оптимальне задоволення потреб слухачів за допомогою індивідуалізації, варіативності змісту і форм навчання, активного залучення слухачів до розробки програм професійного зростання);
  незалежність (позбавлення роботи інституту та методичних установ області впливу політичних партій, громадських та релігійних організацій);
  впровадження модульної системи навчання з урахуванням індивідуального підходу з метою задоволення потреб кожного слухача.
  Порядок організації навчального процесу в інституті визначається відповідно до Закону України “Про освіту державних стандартів освіти, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Термін навчання встановлюється диференційовано у залежності від форм підвищення кваліфікації, перепідготовки слухачів і становить для керівників та педагогічних працівників закладів освіти:
  семінари, цільове та тематичне навчання – до двох тижнів;
  атестаційні курси підвищення кваліфікації – до 24 календарних днів з відривом від роботи;
  дистанційні курси підвищення кваліфікації – від трьох до шести місяців без відриву від роботи;
  перепідготовки – від шести місяців до одного року з відривом і до двох років без відриву від роботи

  Академічна лекція триває 80 хвилин без перерви.
  Навчання проводиться на основі навчальних планів і програм, затверджених у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

  Навчання педагогічних працівників розглядається як спеціалізована підготовка їх у формі підвищення кваліфікації, оволодіння кращим досвідом педагогічної діяльності. Знання суспільних наук, національної культури, екології проводиться за програмами, складеними на основі типових програм з урахуванням результатів діагностування, побажань, запитів слухачів і установ освіти.

  Інститут підвищує кваліфікацію педагогічних працівників з 41 напрямку, здійснює перепідготовку педагогічних кадрів. Курс навчання на 2/3 складається з профілюючих предметів, спецкурсів за вибором. Навчальний процес здійснюється у формі інтегрованих проблемних лекцій з використанням мультимедіа, комп¢ютерної техніки, ділових ігор, семінарів, тренінгів, стажування у базових установах, а також самостійного навчання з науково-методичної розробки проектів, проблем, актуальних для педагогічної роботи слухачів, сучасної психолого-педагогічної роботи.
  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області проводиться на підставі щорічних замовлень районних (міських) відділів освіти райдержадміністрації, міськвиконкомів. На підставі замовлень визначається кількість груп. Навчальні групи формуються диференційовано, переважно від фахової та професійної підготовки майбутніх слухачів курсів: спеціалісти та вчителі другої категорії, учителі першої та вищої категорії, «Старші вчителі» та «Вчителі-методисти». Такий розподіл зроблено на підставі змісту загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, зазначених у діючому «Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників України» (1993, 1998).

  Навчальні плани переведено на модульну структурованість, яка дозволяє формувати навчальні програми, що відповідають індивідуальним чи груповим потребам слухачів. Кожен модуль має своє значення у програмі, зокрема, соціально-гуманітарному і діагностико-аналітичному модулям відведено до 10% від загальної кількості годин, відповідно професійний модуль займає до 80% навчальних годин. Для керівних кадрів освіти передбачено 36 годин навчання за професійним модулем, що забезпечує підвищення кваліфікації керівника одночасно і як фахівця.

  З метою визначення рівня професійної компетентності слухачів проводиться вхідне та вихідне (підсумкове) діагностування, яке дозволяє з’ясувати рівень знань педагогічних працівників відповідно до їхніх рівнів професійної підготовки.

  Кафедри інституту пропонують педагогічним працівникам більше 25 проблемних і тематичних курсів. Найбільшим попитом користуються спецкурси з педагогіки, психології, педагогічного менеджменту, інноваційних технологій, науково-дослідної роботи, економіко-правових питань, використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів (програма “Іntel ® Навчання для майбутнього”).

  Активно ведеться пошук нових технологій навчання дорослих, що існують поряд з традиційними і доповнюють їх на інноваційній основі. Навчальний процес переорієнтовано на використання активних форм та нових педагогічних технологій, які сприяють розвиткові рефлексії та креативності вчителя, залученню педагогів області до самостійних наукових досліджень, практичній допомозі у розробці творчих проектів та їх реалізації. Проводяться майстер-класи, на яких запрошуються кращі вчителі з області та з інших регіонів України і країн СНД.

  САЙТ

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2