• БІОГРАФІЯ

  СТРІЛЬКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

  Кандидат педагогічних наук, працює на посаді Президента Міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Мудрого з 1994 року. Під її керівництвом міжнародна громадська організація стала одною з відомих українських громадських організацій, яка впродовж багатьох років систематично фінансово підтримує навчальні заклади різних рівнів в усіх областях України, а також україномовні навчальні заклади за кордоном.

  Працювала вчителем, заступником директора, директором Гнідинської середньої школи Бориспільського району Київської області, заступником голови Київської обласної адміністрації з питань освіти, медицини і соціальної політики, радником Керівника Апарату Верховної Ради України.

  Вагомий внесок зроблений нею особисто по увіковіченню пам’яті київського князя Ярослава Мудрого. За її ініціативи надано статус Національного заповідника Вишгородському історичному комплексу Київської області, було прийнято рішення про спорудження пам’ятника Ярославу Мудрому в Києві, Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого виступив одним із спонсорів його спорудження.

  Валентина Стрілько починаючи з 80-х років XX століття вела активну боротьбу за незалежність України. Вона була ініціатором створення на Бориспільщині Народного руху України за перебудову і першим головою цієї організації в 1990 році.

  На початку 90-х років XX століття стояла у витоках створення Всеукраїнської громадської організації «Товариство української мови ім.Т.Шевчека.

  Досвід Гнідинської школи, де вона довгий час працювала директором, згадується в новітній історії освіти України, зокрема, в монографіях і наукових працях. Концепція розвитку національної освіти, розроблена її педагогічним колективом та апробована в Гнідинській школі на Бориспільщині, була одною із складових при розробці нових шкільних навчальних планів в незалежній Україні.

  Валентина Стрілько – автор перших в Україні підручників з етики для початкових класів, ініціатор видання перших підручників для початкових класів з новим змістом освіти, має близько ста публікацій про проблеми освіти в Україні.

  Стрілько В.В. була ініціатором створення Всеукраїнської асоціації директорів шкіл України, що успішно діє до сьогодні, започаткувала в школах України нову форму позакласної роботи – Малу академію народних мистецтв, яка діє в багатьох школах України, а також новий навчальний предмет – народознавство.

  Громадська і освітня діяльність Стрілько відома не тільки в України, а й далеко за її межами: Росії, Канаді, США, Австралії, Німеччині, Англії, Франції, Угорщині та інших країн світу.

  За її ініціативи та безпосередньої участі встановлено пам’ятники Павлу Чубинському в Борисполі, гетьману Івану Мазепі – в селі Мазепинці Білоцерківського району Київської області, де народився І.Мазепа.

  За багаторічну сподвижницьку роботу в ім’я України та активну благодійну і громадську діяльність удостоєна премій Ліги українських меценатів імені Євгена Чикаленка, імені Дмитра Нитченка, а також відзначена Міжнародною премією «Тріумф», нагороджена орденом Христа Спасителя (Української православної церкви, Київський патріархат).

  СТРИЛЬКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

  Родилась на Киевщине в семье врачей. Образование высшее – закончила филологический факультет Национального университета имени  Т.Г. Шевченко, кандидат педагогических наук.

  Работала учителем, заместителем директора Гнидынской средней школы Бориспольского р-на Киевской области, заместителем председателя Киевской областной государственной администрации по вопросам образования, медицины и социальной политики, советником Руководителя Аппарата Верховного Совета Украины.

  Автор учебников этики для начальных классов, имеет более ста публикаций о проблемах образования. Опыт Гнидынской школы, которую возглавляла Стрилько,  вошел в новую историю образования Украины, отмечен в монографиях и научных трудах.

  Она была инициатором создания Всеукраинской ассоциации директоров школ Украины, учредителем новой формы внеклассной работы – Малой академии народных искусств, которая распространилась  по всей Украине.

  Общественная деятельность Стрилько известна не только в Украине, но и далеко за ее пределами в России, Канаде, США, Австралии, Германии, Франции, Венгрии и других странах мира.

  По ее инициативе и непосредственном участии были установлены памятники автору украинского гимна Павлу Чубинскому, Ивану Мазепе на Киевщине, Ярославу Мудрому в Киеве.

  За активную общественную работу удостоена премии Лиги украинских меценатов имени Дмитрия Нытченко, а также Международной премии «Триумф», награждена орденом Христа Спасителя украинской православной церкви.

  Стрилько имеет опыт журналистской работы, была автором и ведущей  телепередачи «Урок для учителя» на республиканском телевидении, ведущая авторской передачи «Язык и нация» в прямом эфире на радио Украины.

  С 1994 г. по настоящее время возглавляет Международный образовательный фонд имени Ярослава Мудрого.

  Valentyna Vasylivna Strilko

  Holds a Ph.D. degree in education, works as the President of the Yaroslav Mudry International Foundation of since 1994. Under her leadership, the international NGO has become one of the famous Ukrainian public organizations, that for many years systematically financially supports educational institutions at various levels in all regions of Ukraine and Ukrainian-language schools abroad.

  She worked as a teacher, deputy director and director of Hnidynska high school in Boryspil district of Kyiv region, Vice-President of the regional administration of education, medicine and social policy adviser to the Head of the Verkhovna Rada of Ukraine.
  An important personal contribution was made by her to memorialize Yaroslav Mudry, the Prince of Ukraine. On her initiative the status of National Wildlife was given to Vyzhgorodskiy historical complex of Kyiv region and the decision was taken to erect a monument to Yaroslav Mudry in Kiev and International Yaroslav Mudry Foundation was one of the sponsors of its construction.

  Starting from 1980’s Valentine Strilko was actively struggling for independence of Ukraine. She initiated the creation of People’s Movement for Perestroika in Borispil, Ukraine and was the first head of that organization in 1990.

  In the early 90’s of XX century was one of the original founders of Ukrainian public organization «Shevchenko Association of Ukrainian Language».

  The experience of the Hnidynska school where she worked for a long time as a director was mentioned in the modern history of education in Ukraine and in books and scientific papers. The concept of national education, developed and tested in Hnidynska school, was one of the components when developing new school curricula in independent Ukraine.
  Valentine Strilko–is the author of the first textbook on ethics for primary school in Ukraine, she initiated the publication of the textbooks for primary school education with new content, shehas about a hundred publications on problems of education in Ukraine.
  V.Strilko initiated the organization of the Ukrainian Association of Directors of schools in Ukraine that is successfully operating to this day; she launched a new form of extracurricular activity in Ukraine –Junior Academy of Traditional Arts, which operates many schools in Ukraine, as well as a new school subject – ethnology.

  Public and educational activities of Strilko are known not only in Ukraine but also abroad: Russia, Canada, Australia, Germany, Britain, France, Hungary and in other countries.
  On her initiative and direct participation there were erected the monuments to Pavlo Chubinsky in Boryspil, Hetman Ivan Mazepa – in the village Mazepintsy Bilotserkivskyi district, Kyiv region, the birthplace of Ivan Mazepa.

  For long work in the name of Ukraine and active charitable and community activities, she was awarded with the prizes of the League of Ukrainian Philanthropists named after Eugene Chykalenko and Dmitry Nytchenka and awarded with the International Prize «Triumph» and Order of Christ the Savior (Ukrainian Orthodox Church Kyiv Patriarchate).

  基金会会长瓦伦吉娜 斯特莉利卡

  出生于基辅医生之家。读取高等学历,毕业于基辅国立大学(舍甫琴科大学)语言学系,教育学博士。

  曾任基辅鲍里斯波尔区中学教师及副校长,基辅国家教育管理部门副主席,医学与社会政策部门副主席,乌克兰最高议会办公厅主任参赞。

  小学思想品德教科书编辑,拥有百余本关于教育问题出版物。斯特莉利卡执教期间带领中学进入了乌克兰崭新教育历史。

  她是乌克兰中学校长协会的发起人,新型课外活动的教师——少年新型民间艺术,次活动遍及全国。

  斯特莉利卡的社会活动不仅仅在乌克兰境内,并且申及至俄罗斯,加拿大,美国,澳大利亚,德国,法国,匈牙利等其他国家。

  在她的提议与不断支持下,为乌克兰国歌的作曲人保罗 秋宾斯基竖起了纪念碑,为伊万 马泽坡 和亚拉斯拉夫大公也竖起了纪念碑。

  因积极的社会活动获得了乌克兰联盟奖,甚至获得了国际凯旋奖,由乌克兰东正教教主亲自颁奖。

  斯特莉利卡拥有新闻工作经验,做过电视节目《为教师准备的课堂》的编辑及主持人,乌克兰电台直播节目主持人《语言与民族》。

  从1994年起至今领导乌克兰亚拉斯拉夫国际教育基金会。

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2