• АНОНС

  Національна академія педагогічних наук України

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

  імені Григорія Сковороди»

   

  Інформаційні спонсори:

  газети «Голос України», «День»

   

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ – ЗАПРОШЕННЯ

   

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

  “УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ: РЕАЛІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ”,

  яка відбудеться 19-20 вересня 2013 р.

  у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

  Робоча мова конференції українська.

   

  Плануються наступні тематичні напрями конференції:

  1. 1.      Проблеми «народознавства» і «українознавства» у виховній практиці української школи кінця ХХ століття.
  2. 2.      Педагогічний феномен українського національного виховання школярів в полісоціумі України кінця ХХ – початку ХХІ століття.
  3. 3.      Психолого-педагогічні основи українського виховання.
  4. 4.      Парадигма українського національного виховання.
  5. 5.      Сутність, завдання і напрями українського національного виховання в українській школі початку ХХІ століття.
  6. 6.      Українська етнопедагогіка, педагогічні інновації та технології в становленні  системи виховання в українській школі кінця ХХ – початку ХХІ століття.
  7. 7.      Духовність, гуманізація та демократизація базових цінностей виховання в освітньому полісоціумі України.
  8. 8.      Естетичні смаки та уподобання, їх витоки та формування як складові українського національного виховання.
  9. 9.       Морально-правові норми в розвитку особистості.
  10. 10.   Наступність виховної роботи в умовах регіональних університетських комплексів.

   

  Адреса оргкомітету: кафедра педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401.

  Співголови оргкомітету: Коцур Віктор Петрович – ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України.

  Кремень Василь Григорович – Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН України.

  Стрілько Валентина Василівна – Президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук, доцент.

   

  За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць, що входить до переліку фахових видань України.

  Статті, написані з дотриманням вимог, надсилати у паперовому та електронному примірниках з оригіналом зовнішньої рецензії на адресу оргкомітету.

  Термін подання статей: до 31 травня 2013 року.

  Для участі в роботі конференції необхідно сплатити до 31 травня 2013 року організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції) у розмірі 100 гривень. Вартість однієї сторінки друкованого тексту – 20 гривень. Кошти просимо надсилати на адресу оргкомітету: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кафедра педагогіки, вул. Сухомлинського, 30; м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401, Ткаченко Ларисі Василівні (контактні телефони: 097-926-23-17).

  Для участі в конференції до 31 травня 2013 року надіслати:

  1. Заявку на участь, в якій має бути вказано:

  –          Прізвище, ім’я, по-батькові учасника

  –          домашня адреса з обов’язковою вказівкою поштового індексу, телефон, факс , контактний номер телефону, Е-mail

  –          назва організації (ВНЗ) та її адреса

  –          форма участі (доповідь (до 15 хв.), повідомлення (до 5 хв.)); напрям, де планується виступ, назва доповіді

   

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

  Cтаття до “Гуманітарного вісника” має відповідати вимогам ДАК до наукових праць і обов’язково включати такі елементи:

  а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків);

  б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (1/3 сторінки);

  в) формулювання мети написання статті;

  г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових результатів (5-6 сторінок машинописного тексту);

  д) висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

  є) оригінал зовнішньої рецензії на статтю.

  У разі невиконання або часткового виконання даних вимог матеріали розглядатися не будуть!

  Статті аспірантів, здобувачів подаються разом із рецензією наукового керівника.

  Вимоги до оформлення авторського оригіналу

  Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14.

  У верхньому лівому куті вказується шифр УДК, у правому куті нижче (через 1 рядок) – ім’я, прізвище (а) автора (ів). Через один рядок подається назва статті друкованими (великими) літерами по центру. Через 1 рядок після назви статті курсивом подаються анотація (5-6 рядків) і ключові слова (5-8):

  а) українською мовою;

  б) через 1 рядок – російською мовою;

  в)через 1 рядок – англійською мовою.

  Основний текст статті подається нижче, через 2 рядки. Цитування й посилання внутрішньотекстове з використанням квадратних дужок, де вказується номер у бібліографічному списку і після коми – сторінка, на зразок [1, с. 82]. При оформленні тексту використовувати таку форму лапок та апострофа: «….», .

  Через 1 рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат за зразком:

  ЛІТЕРАТУРА

  Список літератури оформляється за вимогами «Бюлетеня вищої атестаційної комісії України» №5, 2009 р.

  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

  Іваненко Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

  Якщо авторів два і більше, то відомості про другого й інших подаються з нового рядка.

  Обсяг статті – 10-12 сторінок.

  Статті подаються в повністю підготовленому до публікації вигляді в одному примірнику. Окремо додається диск з текстом, надрукованим в системі Microsoft Word 7.0 або сумісній з нею, які надсилаються за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського 30, навчально-науковий відділ, “Гуманітарний вісник”, 08401.

  На окремому аркуші в одному примірнику подаються дані про автора: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони.

  Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. прорецензована стаття може бути повернута авторові на доопрацювання. відхилений оригінал авторові не повертається. телефон для довідок: (04567) 5-46-44, кафедра педагогіки (04567) 5-87-92.

  ____________________________________________________________________________________

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  Національна академія педагогічних наук України

  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

  Головне управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації

  Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

   

  Інформаційні спонсори: газети «Голос України», «День», «Освітянське слово»

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

  «НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  В КОНТЕСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ, ТРАДИЦІЙ ТА КУЛЬТУРНИХ НАДБАНЬ

  УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»,

  яка відбудеться 26-27 вересня 2013 року

  на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

   

  Мета конференції пошуки інноваційних підходів і моделей національного виховання дітей та учнівської молоді, визначення оптимальних форм і методів діяльності на основі загальнолюдських цінностей, духовних, моральних і культурних засад життя українського народу.

  До участі в конференції запрошуються науковці, методисти, керівні та педагогічні працівники, які мають досвід роботи із зазначеної проблеми.

  Робоча мова конференції:  українська.

   

  Плануються наступні тематичні напрями конференції:

  1. 1.             Теоретико-методичні засади сучасного національного виховання.
  2. 2.             Наукові підходи до управління виховним процесом в освітньому закладі.
  3. 3.             Формування і розвиток життєвої компетентності учнів у контексті традицій та культурних надбань українського народу.
  4. 4.             Моделювання й реалізація виховної системи загальноосвітнього навчального закладу як основи життєтворчості особистості: регіональний аспект.
  5. 5.             Формування ціннісних орієнтацій дітей та молоді засобами етнопедагогіки й краєзнавства.
  6. 6.             Роль сім’ї, освітнього закладу, громадськості у розвитку особистості дитини на основі громадянських, загальнолюдських цінностей та культурних традицій українського народу.
  7. 7.             Превентивне виховне середовище закладу як чинник формування загальної культури особистості.

  Адреса оргкомітету: лабораторія національного виховання, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, площа А. Міцкевича, 3; м. Івано-Франківськ, 76018.

   

  Співголови оргкомітету:

  Стрілько Валентина Василівна – Президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук, доцент.

  Кремень Василь Григорович – Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член HAПH України.

  Поступальська Наталія Федорівна – начальник відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

  Болюк Зінаїда Андріївна – начальник головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

   

  Регламент роботи:

  26 вересня 2013 року:

  8.00 -10.30

  – реєстрація учасників (ІФОІППО, пл. Міцкевича,3, каб. 103 (актова зала), 1 поверх);

  10.30-12.30

  – пленарне засідання;

  12.30-14.00

  – перерва на обід;

  14.00-17.00

  – робота секцій;

  17.30-19.30

  – культурна програма.

  27 вересня 2013 року:

  9.00-11.30

  – робота секцій;

  11.30-13.30

  – перерва на обід;

  13.30-15.00

  – робота секцій;

  15.00-16.00

  – заключне пленарне засідання;

  16.30-18.00

  – культурна програма.

   

  Вартість організаційного внеску – 100 грн.(передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції та видання збірника матеріалів конференції).

  Вартість друку статті – 20 грн. за одну сторінку.

  Передбачаються очна та заочна форми участі.

  Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

  Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторства) не сплачують.

  Для участі у науково-практичній конференції просимо до 15 травня 2013 року подати до оргкомітету конференції:

  1. Заявку на участь (зразок подано нижче) електронним листом (назва файла «Прізвище автора.заявка». Наприклад: «Ковальчук ОІ_заявка»).

  2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.

  3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора і збережений у форматі – doc.) або електронною поштою з приміткою КОНФЕРЕНЦІЯ (назва файла «Ковальчук ОІ_стаття» ).

  4. Учасникам, які не мають наукового ступеня, необхідно подати рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку (назва файла «Ковальчук ОІ_рецензія»).

  Подані матеріали будуть надруковані у збірнику конференції «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку, традицій та культурних надбань українського народу».

  За бажанням учасників конференції статті в повному обсязі з дотриманням усіх вимог ДАК України будуть надруковані у науково-педагогічному журналі «Обрії», що входить до переліку фахових видань України.

   

  Вимоги до оформлення статті

  Структура статті має містити такі елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

  Обсяг публікації – 8-10 сторінок.

  Технічні параметри. Текст набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве –30 мм, праве –15 мм, верхнє та нижнє –20 мм.

  Порядок розташування матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. Наступні рядки відцентровано – ініціали, прізвище; назва статті ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через              1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщуються анотації (3-4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

  Приклади виділяються курсивом.

  УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

  Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

  Заявка на участь

  у Всеукраїнській науково-практичній конференції

  «НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ, ТРАДИЦІЙ ТА КУЛЬТУРНИХ НАДБАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»

   

  Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  Науковий ступінь, учене звання: _________________________________________________

  Посада:_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

  Установа: ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  Адреса:________________________________________________________________________

  Контактні телефони_____________________________________________________________

  Е-маіl: ________________________________________________________________________

  Форма участі: __________________________________________________________________

  Тема доповіді: _________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  Мультимедійна презентація: ні □/ так □  ___________________________________________

  Заявка на проживання: ні □/ так □  (з ____ по _____ вересня)

  Координатори конференції, контактні телефони:

  Фляк Оксана Олексіївна (050 8009729); Риндич Оксана Миколаївна (096 9365995)

  Е-mail: tsjomka.if@mail.ru, rynduch@mail.ru

   ___________________________________________________________________________________

  Національна академія педагогічних наук України

  Міжнародний освітній Фонд імені Ярослава Мудрого

  Запорізький національний університет

   

  Інформаційні спонсори:

  Газети «Голос України», «День»

   

  Інформаційний лист-запрошення

   

  Шановні колеги!

  Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

  «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи», 

  яка відбудеться у Запорізькому національному університеті

  3-4 жовтня 2013 року

   

  Метою конференції є обмін практичним досвідом, науковими даними про ефективні засоби національного виховання; привернення уваги громадськості до проблеми патріотичного виховання молоді; вироблення проекту концепції українського національного виховання.

   

  Планується робота за такими тематичними напрямами:

  1. Методика виховання як феномен педагогічної науки і практики.
  2. Зміст і методи національного виховання в сучасній педагогіці.
  3. Теорія і практика українського національного виховання.
  4. Державна молодіжна політика України як фактор патріотичного виховання молодих громадян.
  5. Національне виховання у багатонаціональному суспільстві.
  6. Теорія і методика підготовки майбутніх педагогів до національного виховання учнів.
  7. Національне виховання студентів вищих навчальних закладів на прикладі вивчення дисциплін гуманітарного і соціально-економічного циклів.
  8. Організаційно-педагогічні умови національного виховання учнів коледжу.
  9. Виховання національної гідності в учнів загальноосвітньої школи.
  10. Роль ЗМІ у національному вихованні молоді.

  Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу в секціях, круглий стіл на тему  «Законодавче забезпечення національного виховання».

  Для участі у конференції просимо до 20 вересня 2013 року надіслати на ел.адресу tmgt@ukr.net

  –      заявку (форма додається);

  –      статтю (для опублікування у фаховому виданні з педагогічних наук).

  Вимоги до оформлення статей у «Віснику  Запорізького національного університету» можна переглянути за цим посиланням: web.znu.edu.ua/herald/pages/57.ukr.html.

  Для участі в роботі конференції необхідно сплатити до 20 вересня 2013 року організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції) у розмірі 100 гривень. Вартість однієї сторінки друкованого тексту – 20 гривень. Кошти просимо надсилати на банківські реквізити МБФ імені Ярослава Мудрого:

  р/р 26005015902401

  в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

  МФО 300937

  ЄДРПОУ 20062836

  Одержувач: МФ імені Ярослава Мудрого

  Призначення платежу: на проведення Конференції та видання посібника по Конференції. Без ПДВ.

   

  Форма заявки

  Прізвище, ім’я, по батькові
  Місце роботи
  Посада
  Науковий ступінь, вчене звання
  Тематичний напрям
  Тема доповіді
  Контакти (адреса, моб. тел., e-mail)

   

  Адреса оргкомітету:69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, Запорізький національний університет, факультет журналістики, кафедра журналістики

  Контактні телефони: 289-12-24 (061),066-9198083 – Юлія Безотосна,

  098-9802256 – Віктор Костюк

  Е-mail:tmgt@ukr.net

  Оргкомітет

   ___________________________________________________________________________________

  Міністерство освіти і науки України

  Національна академія педагогічних наук України

  Львівський національний університет імені Івана Франка,

  Юридичний факультет

  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого 

  Головний інформаційний спонсор:

  Газета «Голос України»

   

  Інформаційні спонсори:

  Газета «День»

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  – ЗАПРОШЕННЯ

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції

  «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи»,

  яка відбудеться 17-18 жовтня 2013 року

   у Львівському національному університеті імені Івана Франка

  на юридичному факультеті

  Робоча мова конференції: українська.

  Плануються наступні напрями для секційних засідань:

  1. Національне правове виховання
  2. Соціальний досвід українського народу як основа соціального виховання
  3. Принципи, форми та методи національного виховання
  4. Роль мови у вихованні національної самосвідомості
  5. Виховання поваги до конституційних прав та свобод людини як принцип національного виховання
  6. Студентське самоврядування та національне виховання молоді
  7. Формування політичної та правової культури особистості як основа національного виховання

  Адреса оргкомітету: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул.Січових Стрільців ,14 м.Львів, Україна, 79 000

  Склад оргкомітету:

  Співголова оргкомітету: Мамчур Звенислава Ігорівна, проректор із навчально-виховної роботи  ЛНУ імені Івана Франка, доцент

  Співголова оргкомітету: Бойко Андрій Михайлович, декан юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, професор

  Заступник голови оргкомітету: Раданович Наталія Миколаївна, заступник декана із навчально-виховної роботи, доцент кафедри теорії та філософії права

  Члени оргкомітету:

  Стрілько Валентина Василівна, Президент  Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого

  Гураль Павло Федорович , професор, завідувач  кафедри конституційного права

  Нор Василь Тимофійович, академік  Національної Академії правових наук України, професор, завідувач кафедри кримінального права та криміналістики

  Рабінович Петро Мойсейович, академік  Національної Академії правових наук України, професор кафедри теорії та філософії права

  Семків Віталій Остапович, заступник декана із наукової роботи, доцент кафедри Основ права України

   

  За матеріалами конференції планується видання Університетом збірника наукових праць.

  Матеріали надсилати на електронну адресу: deklaw@law.franko.lviv.ua

  Термін подання матеріалів:  до 1 вересня 2013 року.

  Видатки на проїзд та перебування оплачуються власним коштом учасників конференції.

  Початок засідань  – 17 жовтня 2013 року о 10.00.

  Для участі у конференції до 1 червня 2013 року необхідно надіслати заявку на участь, в якій мають бути вказані:

  –         прізвище, ім’я, по-батькові учасника

  –         домашня адреса з обов’язковою вказівкою поштового індексу, телефон, факс, контактний номер телефону, Е-mai

  –         назва організації (ВНЗ) та її адреса

  –         форма участі (доповідь (до 15хв.), повідомлення (до 5 хв.)); напрям, де планується виступ, назва доповіді

  Вимоги до оформлення статей

  1. Прізвище, ім’я, по-батькові автора.
  2. Вчене звання, посада, місце роботи автора.
  3. Назва статті (великими літерами)
  4. Анотація статті та ключові слова: англійською мовою та українською мовою (6-10 рядків)
  5. Текст статті
  6. Перелік літератури подається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться в тексті в квадратних дужках: [ 5, с.18].

  Бібліографія оформляється за новим стандартом  оформлення джерел.

  Стаття повинна бути за  обсягом 8 000 – 22 000 знаків (шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5).

  Для участі в роботі конференції необхідно сплатити до 01 червня 2013 року організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції) у розмірі 100 гривень. Вартість однієї сторінки друкованого тексту – 20 гривень. Кошти просимо надсилати на банківські реквізити МБФ імені Ярослава Мудрого:

  р/р 26005015902401

  в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

  МФО 300937

  ЄДРПОУ 20062836

  Одержувач: МФ імені Ярослава Мудрого

  Призначення платежу: на проведення Конференції та видання посібника по Конференції. Без ПДВ.

  ________________________________________________________________________________

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

  Національна академія педагогічних наук України

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

   

  МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ФОНД ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

   

  Головний інформаційний спонсор:

  газета «Голос України»

   

  Інформаційні спонсори:

  газети «День», «Освіта»,

  Національна радіокомпанія – 1 канал

   

  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи»

   

  14 листопада 2013 року

   

  Інформаційний лист – запрошення

  Шановні колеги!

  Запрошуємо наукових та педагогічних працівників, керівників навчальних закладів освіти до активної участі у Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи», яка відбудеться  14 листопада 2013 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (початок о 10-00).

  Робоча мова конференції: українська, англійська, російська.

  Мета конференції:

  –         привернути увагу науковців, педагогів-практиків, громадськості до проблеми необхідності посилення українського національно-патріотичного виховання студентської  молоді;

  –         обмінятися науковою інформацією та результатами практичного досвіду щодо ефективних засобів здійснення українського національно-патріотичного виховання як складової розвитку і зміцнення української держави, формування і становлення високопатріотичної української нації;

  –         внесення пропозиції щодо прийняття Закону України «Про українське національно-патріотичне виховання» та «Державної програми патріотичного виховання молоді».

   

  Основні питання, що пропонуються для обговорення: 

  –       філософські основи дослідження явища національного виховання, наукові погляди на проблему українського національного виховання;

  –       нормативні акти України про національне та патріотичне виховання, порівняльний аналіз концепцій виховання;

  –       пропозиції щодо необхідності  змін у нормативних документах та актах про концептуальні засади національно-патріотичного виховання в Україні;

  –       пропозиції до проекту державної Програми українського національно-патріотичного виховання;

  –       національно-патріотична спрямованість навчально-виховного процесу в освітніх закладах України ;

  –       висвітлення актуальних проблем національно-патріотичного виховання в інформаційно-комунікаційних та медійних засобах.

   

  Адреса оргкомітету: Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого, м.Київ, бульвар Марії Приймаченко, 6А. тел. 0(44) 286-10-21, 284-72-72, fond_@ukr.net

   

  Склад оргкомітету:

  Співголова оргкомітету: Вижва Сергій Андрійович, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор

  Співголова оргкомітету: Стрілько Валентина Василівна, президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук

   

  Члени Оргкомітету:

  Обушний Микола Іванович, директор Центру українознавства філософського факультету, доктор політичних наук, професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України

  Ващенко Ірина Володимирівна, заступник декана з наукової роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри загальної психології

  Саух Ольга Вікторівна, фінансовий директор Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого

   

  За матеріалами конференції планується видання збірника  наукових праць, що входить до переліку фахових видань України.

            Заявку на участь у конференції, матеріали виступу та дані про учасника (ПІБ, вчений ступінь, звання, місце роботи, посада, контактний телефон) просимо надсилати до 01 жовтня 2013 року на електронну пошту: fond_@ukr.net. Контактна особа – Саух Ольга Вікторівна.

  Для участі в роботі конференції необхідно сплатити до 31 жовтня 2013 року організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції) у розмірі 150 гривень. Вартість однієї сторінки друкованого тексту – 20 гривень. Кошти просимо надсилати на банківські реквізити МБФ імені Ярослава Мудрого:

  р/р 26005015902401

  в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

  МФО 300937

  ЄДРПОУ 20062836

  Одержувач: МФ імені Ярослава Мудрого

  Призначення платежу: на проведення Конференції та видання збірника по конференції. Без ПДВ.

  Для участі в конференції до 1 жовтня 2013 року надіслати:

  1.      Заявку на участь, в якій має бути вказано:

  –       прізвище, ім’я, по-батькові учасника;

  –       домашня адреса з обов’язковою вказівкою поштового індексу, телефон, факс, контактний номер телефону, e-mail;

  –       назва організації (ВНЗ) та її адреса;

  –       форма участі (доповідь до 10 хв.), повідомлення (до 5 хв.), напрям, де планується виступ, назва доповіді.

  Вимоги до оформлення статей:

  1.      Прізвище, ім’я, по-батькові автора.

  2.      Наукове звання, посада, місце роботи автора.

  3.      Назва статті (великими літерами).

  4.      Анотація статті та ключові слова англійською і українською мовою (6-10 рядків).

  5.      Текст статті.

  6.      Перелік літератури подається наприкінці статті в порядку згадування, посилання в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад [5,с.20].

  7.      Список літератури оформлюється за новим стандартом до оформлення джерел за вимогами «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», №5,2009р.

  8.      Стаття повинна бути обсягом 8000-22000 знаків/шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5.

   

  Запрошуємо до співпраці!                                                                                  

                 Оргкомітет конференції

   

  Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції. З повагою оргкомітет.

© 2010 «Міжнародний благодійний
фонд імені Ярослава Мудрого »
Разработка сайта -
Activemedia
играть онлайн гта5 игра спанч боб губка квадратные штаны виагра купить онлайн онлайн игра копатель 2